Achtergrond

Veranderende zorg
Het zorglandschap is sterk aan verandering onderhevig. Er zijn demografische ontwikkelingen gaande, zoals de vergrijzing en ontgroening van bevolking én professionals. En er is de noodzaak om de kostenontwikkelingen in de hand te houden. Dit heeft geleid tot een verander(en)d urgentie-besef om te komen tot nieuwe vormen van samenwerking in de zorg.

Onder meer preventie enerzijds en een actievere zelfmanagende rol van de zorgvrager anderzijds zullen de toenemende vraag naar schaarser wordende zorg moeten pareren. Ontschotting, de ultieme vorm van samenwerking tussen eerste en tweedelijn, zou een manier kunnen zijn om de kosten in de hand te houden. Dit alles vanuit het perspectief van de patiënt, met als doel kwalitatieve, doelmatige zorg op de juiste plek.

Bovenstaande geldt als geen ander voor de regio Tiel en omstreken. Gelet op de ontwikkelingen biedt een verregaande samenwerking tussen het Eerstelijns Centrum Tiel en Ziekenhuis Rivierenland een belangrijke oplossing om op termijn doelmatige zorg aan de Tielse burgers te kunnen blijven bieden.


Doorbraakprogramma
ECT en Ziekenhuis Rivierenland voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid en namen het initiatief tot de Doorbraakconferentie anderhalve lijn op 21 juni 2012. De uitkomsten van deze constructieve conferentie vormden de basis voor een actieplan, het Doorbraakprogramma. Dit plan geeft aan hoe de doelen die voor 2020 als stip op de horizon staan, stapsgewijs kunnen worden behaald.

Binnen het Doorbraakprogramma Geïntegreerde Zorg Tiel e.o. zijn vier stromen gedefinieerd.
1. Uitbreiden (be)handelmogelijkheden huisarts
2. Integratie eerste/tweede lijn behandeling van de chronische zorg
3. Integratie van de totale zorg per specialisme
4. Realiseren van de vereiste randvoorwaarden

Op 3 juli 2013 is een Werkconferentie gehouden. Ditmaal voor alle medisch specialisten van Ziekenhuis Rivierenland en huisartsen werkzaam in het ECT. In tafelgroepen zijn de 7 kernpunten van het Doorbraakprogramma uitgewerkt, volgens het triple aim principe.
1. De patiënt ervaart integrale, persoonsgerichte zorg
2. De patiënt voert samen met zijn huisarts de regie over de zorg
3. Per patiënt is één geïntegreerd zorgplan en digitaal dossier
4. Focus op gezondheidswinst en bevorderen gezonde leefstijl
5. Zorg dicht bij de burger
6. Huisartsen en ziekenhuis vormen één organisatie (functioneel)
7. Financiële ambities gericht op ‘shared saving’ (regiobekostiging)

Na deze conferentie zijn er projectgroepen gestart, die binnen elke stroom een eerste Doorbraakproject hebben uitgewerkt.

ECT en ZR hebben Menzis, de grootste verzekeraar in de regio, betrokken bij het Doorbraakprogramma. Dit heeft tot nu toe helaas nog niet geresulteerd in een formele samenwerking.

Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Contactinformatie

(0344) 67 38 23
connect@zrt.nl

Postadres

Postbus 6024

4000 HA Tiel


Bezoekadres

Pres. Kennedylaan 1

4002 WP Tiel