Projecten

Vanaf eind 2013 zijn onder de vier stromen van het Doorbraakprogramma projecten gestart. Hieronder per stroom de stand van zaken. 

Doorbraakproject Eerstelijnsdiagnostiek
Dit project valt onder stroom 1 - Uitbreiden (be)handelmogelijkheden huisarts. Doel van het project is het realiseren van directe toegang van de huisarts tot meer diagnostiek in Ziekenhuis Rivierenland. Onder regie van de huisarts, dus zonder verwijzing, met hoge servicegraad en korte lijnen.
Onderdeel van het project is het in kaart brengen van de haalbaarheid en voor- en nadelen van een joint-venture tussen huisartsen en ziekenhuis (Diagnostisch Centrum Tiel), die de diagnostiek voor de huisartsen regelt (administratief, logistiek, rapportage, etc.) en daarvoor een contract met Ziekenhuis Rivierenland heeft als leverancier van de diagnostische services. Dit is door onduidelijkheid vanuit de zorgverzekeraars over de toekomst van de ELD nog niet verder uitgewerkt.
Voor een aantal veel voorkomende klachtprofielen zullen Regionale Transmurale Afspraken (RTA's) worden gemaakt. Deze zullen gaan over welke diagnostische onderzoeken onder welke condities door de huisarts rechtstreeks kunnen worden aangevraagd, en op welke manier huisartsen en specialisten elkaar snel kunnen consulteren. Er is gekozen voor de volgende 4 klachtprofielen: buikklachten, dyspneu, lage rugklachten en ouderenzorg. Deze werkgroepen zijn nog niet van start gegaan, omdat er nog geen helderheid is over de toegezegde samenwerking vanuit Menzis.
Wel gerealiseerd zijn de echocardiografie en inspanningsECG als eerstelijnsdiagnostiek. Daarnaast is er een Point of Care CRP meter geplaatst op het ECT.
Zodra Menzis meer duidelijkheid verschaft over de de toekomst van de ELD in onze regio, gaat dit project volledig van start.

Doorbraakproject CVRM
Dit project valt onder stroom 2 - Integratie eerste/tweede lijn behandeling chronische zorg. Naast de bestaande werkzaamheden van de Commissie Zorginhoud CVRM van beide zorggroepen in de regio, is in het Doorbraakproject CVRM specifiek aandacht besteed aan de samenwerking in de as huisarts-specialist binnen de CVRM zorg. Op 4 december 2014 heeft een voor huisartsen en POH geaccrediteerde nascholing plaatsgevonden, waar alle cardiologen van Ziekenhuis Rivierenland en bijna alle huisartsen en POH-ers van het ECT aanwezig waren. Tijdens deze avond zijn in groepen  vijf casussen besproken en is er in z'n algemeenheid meer verteld over de CVRM zorg vanuit de invalshoek van eerste en van tweede lijn. Dit heeft geleid tot verhoging van het kennisniveau en voor meer bekendheid met de werkwijze en doelstellingen van het CVRM zorgprogramma.

Doorbraakproject Kindergeneeskunde
Dit project valt onder stroom 3 - Integratie van de totale zorg per specialisme. De eerste stappen op weg naar totale integratie van de huisartsenzorg en de zorg van de kinderarts voor het zieke kind zijn genomen. Allereerst is er op 24 april 2014 een startconferentie gehouden voor alle huisartsen van het ECT en alle kinderartsen van Ziekenhuis Rivierenland. Van daaruit zijn vier werkgroepen aan de slag gegaan met het opstellen van RTA's (astma, chronische buikpijn, urineweginfecties en ADHD). Drie RTA's zijn in de afrondende fase. De ADHD werkgroep staat on hold vanwege de transitie van de jeugdzorg. Naast dit alles loopt er een pilot waarbij de kinderarts één keer in de maand een spreekuur draait op het ECT.

Verkenning huisartsenportaal
Deze verkenning naar mogelijkheden van en behoefte aan een huisartsenportaal is gedaan in het kader van stroom 4 - Realiseren vereiste randvoorwaarden. De voornaamste randvoorwaarden liggen op het gebied van ICT en van financiën. Dit zal in 2015 een vervolg krijgen.

Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Contactinformatie

(0344) 67 38 23
connect@zrt.nl

Postadres

Postbus 6024

4000 HA Tiel


Bezoekadres

Pres. Kennedylaan 1

4002 WP Tiel